Michael Smith: Illusion Horizon

September 7 through to September 28, 2019